Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel 

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

 

Artikel 1. Definities 

1.1. Megafoodstunter: gevestigd te APELDOORN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62838199 handelend onder de naam Megafoodstunter.

1.2. Website: de website van Megafoodstunter, te raadplegen via megafoodstunter.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Megafoodstunter en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Megafoodstunter en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Megafoodstunter zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Megafoodstunter slechts bindend, indien en voor zover deze door Megafoodstunter uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 3. Prijzen en informatie 

3.1. Alle op de Website en in andere van Megafoodstunter afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Er worden aparte verzendkosten gerekend tijdens het afrekenen.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Megafoodstunter kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Megafoodstunter afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Megafoodstunter kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Disclaimer

De MegaFoodstunter heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het ontwikkelen en onderhouden van de website.
We doen er alles aan om te zorgen dat de prijs en productinformatie van de producten die we verkopen zo accuraat mogelijk is.
Desondanks, omdat wij voortdurend op allerlei vlakken ontwikkelen, is het mogelijk dat er op onze website onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen.
Prijzen en productinformatie zoals voedingswaarden, dieet of allergie informatie kunnen geregeld wijzigen.
We adviseren je daarom, alvorens je het product gebruikt, altijd eerst de verpakking te lezen.

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Megafoodstunter en het voldoen aan de daarbij door Megafoodstunter gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Megafoodstunter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Megafoodstunter het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Megafoodstunter kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Megafoodstunter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

 

Artikel 5. Registratie 

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Megafoodstunter is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Megafoodstunter daarvan in kennis te stellen, zodat Megafoodstunter gepaste maatregelen kan nemen. 

 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst 

6.1. Zodra de bestelling door Megafoodstunter is ontvangen, stuurt Megafoodstunter de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Megafoodstunter is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4. Indien Megafoodstunter de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid de waarde van de bestelde producten via een aan te maken ticket als kortingscoupon te ontvangen.

6.5. Megafoodstunter raadt Klant met klem aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken of productverwisselingen te melden bij de MegaFoodStunter bezorger. Na aflevering vindt namelijk geen nalevering en/of restitutie plaats voor niet of fout geleverde producten.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 6.7. Megafoodstunter is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. 

 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Megafoodstunter binnen 14 dagen na ontvangst van het product, te ontbinden. De MegaFoodStunter kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht: Producten die bevroren zijn, snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; 

• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermind ering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden (“bestelling annuleren”) tot 2 volle werkdagen voor geplande levering van de bestelling. In deze situatie (van tijdige annuleringen) administratiekosten ter hoogte van €15,- in rekening worden gebracht. Bij een annulering wordt de gehele inclusief eventuele bij bestellingen geannuleerd. Het is daarom niet mogelijk om alleen de hoofd of bij bestelling te annuleren. Bestellingen kunnen na het verstrijken van de 48 uurs deadline voor geplande levering NIET meer geannuleerd worden.

Bij niet thuis zal de bestelling voor de deur worden geplaatst. Wij nemen geen retours mee terug.

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, door middel van een kortingscoupon of creditering als tegoed aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

8.0 Wij nemen geen producten mee retour. Wij voorkomen retours bij niet thuis zetten wij de producten voor de deur.
Let op: dus ook als het regent, 30 graden buiten is, openbare weg, etc.

 

Artikel 8. Betaling 

8.1. Klant dient betalingen aan Megafoodstunter volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Megafoodstunter is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Megafoodstunter is gewezen op de te late betaling en Megafoodstunter de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Megafoodstunter gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,- . Megafoodstunter kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit 

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Megafoodstunter een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2. Megafoodstunter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Megafoodstunter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Megafoodstunter daarvan in kennis te stellen.

9.4. Indien Megafoodstunter de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. Vergoeding vind plaats via het ticketsysteem, waar Klant een kortingscoupon voor een volgende bestelling zal ontvangen. 

 

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen 

10.1. Megafoodstunter staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Megafoodstunter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Megafoodstunter daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien Megafoodstunter de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

Artikel 11. Klachtenprocedure 

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Megafoodstunter, dan kan hij bij Megafoodstunter via het elektronische ticketsysteem een klacht indienen. Zie de contactgegevens op de website.

11.2. Megafoodstunter geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Megafoodstunter binnen 10 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Megafoodstunter jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

12.3. Aansprakelijkheid van Megafoodstunter jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Megafoodstunter jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Megafoodstunter.

12.5. De aansprakelijkheid van Megafoodstunter jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant 

Megafoodstunter onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Megafoodstunter ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Megafoodstunter in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Megafoodstunter meldt.

12.7. In geval van overmacht is Megafoodstunter niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. 

12.8. Leeftijdsgrens

Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen een bestelling plaatsen of aannemen via de MegaFoodStunter website.

Bij de levering van de bestelling zal onze bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven.

De leeftijd controle geldt tot 20 jaar.

Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.

Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van 15,00 euro in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen 

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Megafoodstunter totdat alle vorderingen die Megafoodstunter op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Megafoodstunter te bewaren.

13.4. Megafoodstunter is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

13.5. Zakelijke Klant zal Megafoodstunter te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Megafoodstunter. 

 

Artikel 14. Persoonsgegevens 

14.1. Megafoodstunter verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de in Nederland geldende wetten en regels omtrent privacy (AVG). 

 

Artikel 15. Slotbepalingen 

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Megafoodstunter gevestigd is.

15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e- mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

 

Verloop van de bestelling

•U wordt de avond van te voren per e-mail ingelicht over de bezorging.
• Op de dag van bezorging, uiterlijk om 8.00 uur, ontvangt u een gepland bezorgvenster van 3 uur, dit venster wordt gedurende de rit kleiner.
•U ontvangt in de meeste gevallen wel 30-60 minuten voor bezorging een SMS met de verwachtte aankomsttijd van de bezorger.
 

Grote bestellingen

De gewone bestellingen worden met busjes vervoerd, de grotere bestellingen vanaf ongeveer 30 dozen of meer komen met grotere busjes of een vrachtwagen.
Dit wordt van te voren door de logistiek bekeken en beslist of een vrachtwagen ergens kan stoppen of niet. In dat geval komt de bestelling in een grotere busje.
 
Voor deze bestellingen geld altijd dat u geen track en trace ontvangt maar dat de bezorger ruim van te voren opbelt.
 
Niet thuis

Bij niet thuis zal de bezorger de bestelling voor de deur plaatsen.

  Contactgegevens 

Contact gegevens

Megafoodstunter Nagelpoelweg 7
7333 NZ, APELDOORN

E-mail: via ticket-support systeem
Telefonisch klantenservice:

ma – vr 10:00-14:00

+31 55 726 0010

E-Commerce Concept Group B.V.
KvK-nummer: 62838199
Btw-nummer: NL854977867B02